...Welc♥me t♥ bl♥g... Kru P♥y...

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา


ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสวนผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี บนพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 98 ไร่ 3 ตารางวา
เดิมคณะผู้ก่อตั้งโรงเรียน ประกอบด้วย กรรมการสภาตำบลสวนผึ้ง คหบดีและข้าราชการประจำกิ่งอำเภอสวนผึ้งขณะนั้น เสนอให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตะนาวศรีรัฐประชาสวรรค์” แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา” กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
ปัจจุบันทำการสอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) รับนักเรียนทั้งชาย - หญิง ประเภทเดินเรียน และจัดที่พักให้นักเรียนบ้านไกลได้อาศัย

สภาพปัจจุบัน
สัญลักษณ์และอุดมการณ์ของโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ รวงผึ้งเกาะกิ่งไม้ในใบเสมา
รวงผึ้ง : ความสามัคคี ความอุตสาหะ ความอ่อนหวาน ความฉลาดหลักแหลม
เสมา : ขอบเขตคุณธรรม ความดีงาม
อักษรย่อ : ส.ผ
สีประจำโรงเรียน : ชมพู - ขาว
ปรัชญาโรงเรียน : ปญญา โลกสมิ ปชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก
คำขวัญ : เรียนดี ประพฤติดี มีพลานามัย

เพลงประจำโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ถิ่นเราชาวชมพู ขาว ติดเทือกเขาตะนาวศรี มีผืนป่าเคียง
พวกเราชาวสวนผึ้งน้องพี่พร้อมเพรียง ต่างรักชื่อเสียง สถาบันถิ่นอันภูมิใจ
ความรัก ความสามัคคี การเรียนดี ประพฤติดีมีพลานามัย
ที่สมบูรณ์ดุจรวงผึ้งที่เกาะกิ่งไม้ เป็นเครื่องหมายสถาบัน เราน้องพี่
(หญิง) ผึ้งนั้นมีน้ำหวาน ดุจความสุภาพเรียบร้อยน่าชม
(ชาย) มีเหล็กในแหลมคม ประดุจหนึ่งมีปัญญาที่ดี
(หญิง) ผึ้งนั้นมีรวงรัง ดุจหนึ่งพลังความสามัคคี
(ชาย) ชาวสวนผึ้งน้องพี่ ร่วมใจภักดีไม่มีเสื่อมคลาย
ถิ่นสวนผึ้งวิทยา แหล่งศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
ร่วมรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ อยู่คู่ไทยด้วยน้ำใจชาวสวนผึ้ง

ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 309 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180 โทรศัพท์ 032-395152 , 032-395157 โทรสาร 032-395442
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณธรรมดี วิชาการเด่น โดยเน้นสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

พันธกิจ
1. จัดบรรยากาศทางวิชาการที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน
2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูยุคปฏิรูป
4. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและรองรับ การกระจายอำนาจ


เป้าประสงค์
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

กลยุทธ์ขององค์กร
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
การเพิ่มแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
3. พัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
4. พัฒนาคุณลักษณะที่พังประสงค์ของนักเรียน โดยเน้นการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
สุขภาพกายสุขภาพจิต ห่างไกลยาเสพติด และคุณลักษณะด้านอาชีพ
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เข้มแข็ง


...เข้ามาชม...แล้วคิดถึงกันบ้างน๊า...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...